Warunki współpracy

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY
EKOM S.C. Mariusz Bujak, Dariusz Stach

§1 ZAKRES ZASTOSOWANIA WARUNKÓW

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwanej dalej OWSD) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług oraz dostawy, których sprzedawcą jest EKOM S.C. Mariusz Bujak, Dariusz Stach z siedzibą we Wrocławiu, ul. Opolska 140.
 2. OWSD stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez EKOM S.C. Mariusz Bujak, Dariusz Stach w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia złożonych na formularzach zamawiającego, zamówień mailowych i wszystkich innych formach potwierdzenia prezentowanej oferty przez Sprzedającego.
 3. OWSD są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie EKOM S.C. Mariusz Bujak, Dariusz Stach lub na stronie internetowej https://ekom.wroc.pl/
 4. Niniejsze OWSD są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów i usług oraz dostawy. Strony wyłączają możliwość stosowania innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
 5. Kupujący składając zamówienie i przystępując do umowy potwierdza znajomość niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy oraz akceptuje ich treść.
 6. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza lub ogranicza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
 7. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.
 8. Forma sprzedaży:
  • Sprzedaż bezpośrednia odbywa się w siedzibie firmy: 52-014 Wrocław, Opolska 140
  • Sprzedaż towarów z dostawą przez firmy spedycyjne.

§2 DEFINICJE

Użycie w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

 1. Sprzedający – EKOM S.C. Mariusz Bujak, Dariusz Stach, Opolska 140, 52-014 Wrocław. NIP: 895-199-19-16
 2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 3. Oferta- oświadczenie woli zawarcia Umowy i chęci sprzedaży Towarów lub Usług, po cenach i ilościach w niej zawartych. Sporządzana na podstawie przesłanych przez Kupującego wytycznych i rysunków.
 4. Termin płatności – dzień, w którym należność za towar bądź usługę staje się wymagalna.
 5. Towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie oferty sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 6. Zamówienie – oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem lub e-mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów. Jak również pisemne potwierdzenie akceptacji przesłanej oferty w tym również potwierdzenie e-mailem.
 7. Siła wyższa – okoliczności pozostają poza kontrolą Sprzedającego, w szczególności takie jak zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez strajki, awarie fabryki i urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, brak dostaw produktów, materiałów lub usług do Sprzedającego, które to produkty materiały lub usługi są konieczne do realizacji zamówień Kupującego, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, klęski żywiołowe i inne podobne zdarzenia.

§3 OFERTY I ZAMOWIENIA

 1. Oferta dotyczy całości zapytania, chyba że w Uwagach do oferty zaznaczono inaczej. Termin ważności oferty wynosi 3 dni liczone od chwili wysłania oferty przez Sprzedającego.
 2. Do przedstawienia oferty często wystarczająca jest dokumentacja pdf. Do zamówienia każdorazowo wymagane są pliki CAD lub modeli 3d. Oferta nie obejmuje rysowania elementów na potrzeby stworzenia CAD. W przypadku takiej konieczności do zamówienia będą doliczane dodatkowe koszty.
 3. Klient zobowiązany jest sprawdzić czy podany w ofercie materiał jest zgodny z jego oczekiwaniami.
 4. Zamówienia realizujemy zgodnie z dokumentacją klienta wysłaną z wraz z zapytaniem ofertowym. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji lub zmiany rewizji od momentu ofertowania wymagane jest czytelne powiadomienie o tym fakcie drogą mailową jeszcze przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku, zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z plikami jakie otrzymaliśmy do oferty.
 5. Nie weryfikujemy i nie sprawdzamy dokumentacji pod kątem zmian od momentu przedstawienia oferty do otrzymania zamówienia, nawet gdy w zamówieniu dokumentacja jest wysłana po raz kolejny. W zamówieniu musi pojawić się wyraźna informacja o zmianie plików.
 6. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy w dokumentacji klienta np. różnice między plikiem pdf a dxf, błędy w skali rysunku czy inne błędy wpływające na finalne wykonanie detalu.
 7. W przypadku wykonywania usługi na materiale powierzonym, Kupujący ma obowiązek dostarczyć materiał, który jest wolny od wad i musi zostać dostarczony w terminie ustalonym przez Sprzedającego. Materiał musi spełniać wymagane normy określone w ofercie w szczególności musi mieć ustaloną grubość, wielkość i parametry techniczne, konstrukcyjne oraz jakościowe a blachapowinna być zgodna z normą określoną przez Kupującego i zatwierdzoną przez Sprzedającego. W przypadku wszelkich odstępstw od ustaleń, Sprzedający ma prawo nie realizować Oferty.
 8. Termin realizacji liczony jest od daty złożenia zamówienia wraz z pełną dokumentacją.
 9. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. W razie nie powołania się na numer oferty, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności towaru, jak również niezgodności w szczególnych parametrach towaru określonych w pierwotnym zamówieniu.
 10. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
 11. Wszelkie doradztwo techniczne ze strony dostawcy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje powstaniem po stronie Sprzedającego odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu.
 12. W przypadku ustalenia w warunkach płatności formy „przedpłata”, termin realizacji dostawy może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

§4 TERMINY, WARUNKI DOSTAW ORAZ GWARANCJI

 1. Jeśli w Ofercie nie ustalono inaczej, Kupujący na własny koszt jest zobowiązany odebrać Towary w ustalonym terminie z siedziby Sprzedawcy.
 2. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem firmy spedycyjnej.
 3. Wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą wydania towaru z magazynu.
 4. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, stosuje się zasady określone w §4 ust.5.
 5. Jeżeli Towar będzie przetrzymywany w magazynie Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie Kupującego dłużej niż 14 dni od dnia planowanej dostawy, Kupujący zostanie obciążony dodatkowymi kosztami magazynowania towaru tj: – w wysokości 0,2 % wartości netto Towaru za każdy dzień, w przypadku przechowania Towaru przez okres od 15 do 20 dni; – w wysokości 0,5 % wartości netto Towaru za każdy dzień, w przypadku przechowania Towaru przez okres ponad 20 dni;
 6. Palety euro na których wydawany jest materiał są opakowaniami zwrotnymi. W przypadku braku zwrotu otrzymanych palet w terminie 60 dni, zostanie wystawiona faktura sprzedaży w kwocie ustalonej w ofercie nie mniejszej jednak niż 25,00 zł/szt.
 7. Nieodebranie odpadów po cięciu z powierzonego materiału w terminie do 7 dni od dnia odbioru pociętych elementów, zgodnie z art. 180 k.c. w związku z art. 60 k.c., firma Ekom s.c. Mariusz Bujak, Dariusz Stach, potraktuje jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem odpadów za porzucone.
 8. Nabywca jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu, nie później jednak niż 3 dni od daty otrzymania towaru oraz do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o wykrytych w trakcie tego badania niezgodnościach.
 9. Zawiadomienia dotyczące jakości towaru, muszą być zgłoszone niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od daty odbioru towaru. Zawiadomienia dotyczące ilości towaru, muszą być zgłoszone niezwłocznie, lecz nie później niż jeden dzień od daty odbioru towaru.
 10. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru określona w kodeksie cywilnym jest wyłączona.
 11. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na ilość i zgodność Towaru ze złożonym zamówieniem.
 12. Sprzedający może zagwarantować ( w zależności od oferty i rodzaju blachy) jednostronnie powierzchnie wolną od zarysowań.
 13. Kupujący jest zobowiązany zgłosić sprzedającemu Występowanie wady Towaru niezwłocznie po ich stwierdzeniu nie później niż w terminie 14 dni od daty odbioru towaru. W przeciwnym wypadku roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wygasają.
 14. Kupujący, na prośbę Sprzedającego jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt lub umożliwić Sprzedającemu, dokonanie kontroli reklamowanego Towaru.
 15. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za wady Towaru lub jego niezgodność ze złożonym zamówieniem, które powstały w związku z używaniem Towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, właściwościami technicznymi i technologicznymi Towaru, w szczególności za szkody powstałe w wyniku wad Towaru spowodowanych, błędami montażowymi, wykonawczymi, technologicznymi i projektowymi ( w tym wszelkich wad konstrukcyjnych Towaru) do których doszło w wyniku wady materiału, błędu, działań lub zaniechań osób trzecich lub Kupującego oraz w wyniku nieprzestrzegania zaleceń technicznych, technologicznych, instrukcji użytkowania i montażu Towaru.
 16. Wszelkie prawa wynikające z tytułu braków ilościowych Towaru wygasają, jeżeli kupujący nie zgłosi zastrzeżeń w terminie wskazanym w §4 ust.9
 17. Zgłoszenia o zgodności towaru z zamówieniem będą rozpatrywane tylko co do towarów w stanie takim jak zostały dostarczone, bez zmian i ingerencji Kupującego oraz dodatkowych uszkodzeń.
 18. Zgłoszenie o zgodności towaru z zamówieniem będzie rozpatrywane w ciągu 14 dni liczonych od dostarczenia przez Kupującego wszystkich potrzebnych informacji do rozpatrzenia zgłoszenia.

§5 PŁATNOŚCI I CENY

 1. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie.
 2. W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z przesłanej Oferty.
 3. Wszystkie podane ceny są cenami netto bez VAT.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ceny towaru w przypadku zmiany wysokości podatku VAT lub wprowadzenia innych form opodatkowania.
 5. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze.
 6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
 7. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek określonych przez prawo za każdy dzień zwłoki, a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.
 8. Płatności dokonywane przez Kupującego, Sprzedający ma prawo zaliczyć w pierwszej kolejności na poczet wymagalnych zobowiązań Kupującego – na poczet najdawniej wymagalnego, zaś w przypadku powstania należności ubocznych (odsetek, kosztów) – na poczet tych należności.
 9. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważni Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar wraz z należnościami ubocznymi (odsetki, koszty) oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych rzeczach.
 11. Kupujący nie jest uprawniony do obciążenia jakimikolwiek prawami Towarów stanowiących własność Sprzedającego
 12. Kupujący upoważnia Sprzedającego do przeprowadzenia kontroli realizacji postanowień dotyczących zastrzeżenia własności, upoważnienie to nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom ze strony Kupującego.
 13. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.
 14. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

§6 OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli takie wykonanie lub niewłaściwe wykonanie zostało spowodowane działaniem siły wyższej.
 2. Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego o zaistnieniu przeszkody w wykonaniu Umowy.
 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego za szkodę za wyjątkiem szkody spowodowanej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Sprzedającego.
 4. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego jest ograniczona do wartości Towaru w cenie netto będącego przedmiotem umowy.
 5. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedającego nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Akceptując niniejsze OWSD Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego na zasadach określonych w polityce prywatności obowiązującej u Sprzedającego.
 2. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
 3. Umowy zawierane przez Strony, do których stosuje się niniejsze OWSD podlegają przepisom prawa polskiego w szczególności kodeksowi cywilnemu.
 4. Cesja praw wynikających z umów, do których stosuje się niniejsze OWSD wymaga zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie.
 5. Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych w OWSD lub umowy zawartej przez Strony nie powoduje nieważności pozostałych postanowień OWSD lub umowy. W takim przypadku Strony będą zobowiązane do zastąpienia nieważnego postanowienia takim ważnym postanowieniem, które będzie najbliższe jego celowi handlowemu. To samo będzie miało zastosowanie w przypadku pominięć w OWSD.
 6. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

Zapytaj
o wycenę
i ofertę