Polityka prywatności i rodo

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych jest:
EKOM S.C. Mariusz Bujak, Dariusz Stach z siedzibą; Wrocław, ul. Opolska 140, e-maill: biuro@ekom.wroc.pl, tel: + 48 71 794 66 09

Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych.

  1. Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody wyrażonej przez przekazanie danych administratorowi danych. Podali Państwo swoje dane osobowe z własnej inicjatywy, tak więc nie ma żadnych konsekwencji niepodania danych.
  2. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, w tym do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  3. Państwa dane będą przechowywane przez administratora przez okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, jeżeli administrator danych nie powiadomi Państwa o przetwarzaniu przez okres dłuższy.
  4. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  5. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
  7. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych
Zakres danych osobowych przetwarzanych przez EKOM S.C. Mariusz Bujak, Dariusz Stach: imię i nazwisko, nazwa firmy, telefon, adres oraz adres poczty elektronicznej, które służą do identyfikacji klienta. EKOM S.C nie będzie przetwarzał danych osobowych bez zgody klienta. Podczas przetwarzania danych osobowych zobowiązujemy się do przestrzegania w pełni ogólnie przyjętych zasad ochrony danych. Zapewniamy, że podczas przetwarzania danych stosują się do rygorystycznych standardów bezpieczeństwa i poufności.

Wykorzystanie danych osobowych

EKOM S.C. przetwarza dane osobowe w ściśle określonych i ograniczonych celach, o których informujemy podczas zbierania danych użytkownika.
Przykładem zbierania danych osobowych przez EKOM S.C.  jest przetwarzanie dokumentów przesłanych przez klientów w celu przygotowania indywidualnej oferty. Innym przykładem jest zbieranie danych osobowych podczas prowadzonego procesu rekrutacyjnego. Informacje przekazywane do firmy EKOM S.C. wykorzystywane są jedynie w celach ściśle określonych. Dane osobowe pozyskane przez EKOM S.C.  traktowane są jako informacje poufne.
EKOM S.C. przechowuje dane klienta w zgodzie ze wszystkimi odpowiednimi prawnymi lub etycznymi zasadami przechowywania dokumentacji, tak długo jak to konieczne do realizacji poszczególnych celów.

Nieujawnianie informacji

EKOM S.C. nie sprzedaje, nie udostępnia ani nie rozprowadza w inny sposób danych osobowych klienta do osób trzecich. Jednakże, dane osobowe mogą wyjątkowo zostać przesłane do osób trzecich działających w imieniu lub w interesie EKOM S.C. albo w związku z działalnością EKOM S.C., z zamiarem dalszego przetwarzania zgodnie z celem, w których zostały pierwotnie zebrane.
Wspomniane wyżej osoby trzecie mogą mieć inną procedurę ochrony danych osobowych, jednakże postaramy się upewnić, że takie osoby zapewniają taki sam stopień ochrony jak EKOM S.C. a także nasza firma posiadała będzie podpisane umowy dotyczące powierzenia danych osobowych.
Żadne dane, których ujawnienie mogłoby mieć szczególnie niekorzystne konsekwencje nie będą udostępniane osobom trzecim, bez uprzedniej i wyrażonej wprost zgody klienta. Klient może później wycofać swoją zgodę. W razie wycofania zgody EKOM S.C. może nie być w stanie zrealizować pewnych żądań klienta. EKOM S.C. poinformuje, tam gdzie to wykonalne, osoby trzecie do których przesłano dane klienta, o cofnięciu przez niego zgody.

Prawo dostępu

Osoby fizyczne mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji lub ma prawo żądać ich usunięcia. Postaramy się upewnić, czy dane osobowe są aktualne, ścisłe i kompletne. Jeśli klient pragnie dostać się do swoich , przechowywanych przez nas danych osobowych lub je poprawić, proszony jest o kontakt za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: biuro@ekom.wroc.pl
Żądaniami osób fizycznych zajmiemy się niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
Poprawianie danych osobowych jest bezpłatne, jednakże w przypadku realizacji innych żądań EKOM S.C. może obciążyć klienta ich kosztami. Żądanie usunięcia danych osobowych jest przedmiotem wszystkich odpowiednich prawnych lub etycznych zobowiązań dotyczących wypełniania i przechowywania dokumentacji, nałożonych na EKOM S.C.

Bezpieczeństwo i poufność

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zbieranych przez EKOM S.C. chronimy je na każdym etapie przetwarzania.
Dostęp do danych osobowych jest zastrzeżony tylko dla pracowników wykorzystujących te dane, którzy przestrzegają wysokie normy poufności. Pracownik naruszający warunki Polityki Prywatności zostanie odpowiednio ukarany. Chociaż nie możemy zabezpieczyć się przed utratą, nadużyciem czy zmianą danych, postaramy się zapobiegać takim nieszczęśliwym przypadkom.

Dane anonimowe i „ciasteczka”

Większość informacji, które zbiera EKOM S.C. ze swojej witryny sieciowej, stanowią informacje anonimowe, takie jak informacje o stronach, które odwiedza klient i czego poszukuje. Podczas odwiedzania naszych witryn nie zbieramy żadnych danych osobowych klienta.
Informacje anonimowe mogą być przetwarzane przez EKOM S.C., aby poprawić treść naszej witryny i aby zestawić zebrane dane statystyczne na temat osób korzystających z naszej witryny, do wewnętrznych badań rynku, wykorzystując przy tym technologię „Ciasteczek”. „Ciasteczko” jest to informacja wysyłana do przeglądarki użytkownika i przechowywana na twardym dysku komputera użytkownika. „Ciasteczka” nie mogą same zidentyfikować użytkownika. „Ciasteczka” nie uszkadzają komputera. Przeglądarkę można ustawić tak, aby powiadamiała użytkownika o nadchodzących ciasteczkach, wówczas może on decydować czy je zaakceptować czy nie.

Kontakt z firmą EKOM S.C. Mariusz Bujak, Dariusz Stach

Pytania i zażalenia odnośnie stosowania naszej Polityki Prywatności a także zalecenia lub komentarze mające na celu poprawę jej jakości prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@ekom.wroc.pl

Zapytaj
o wycenę
i ofertę